Vetenskap

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vetenskap är sökandet av sanning (fakta) med hjälp av systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar

 • empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller och eventuellt formulera naturlagar)
 • deduktion (formulering av nya hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge).

Är matematik vetenskap?

Huruvida man skall kalla matematik för vetenskap har debatterats. Själv skulle jag säga att matematik är att betrakta som ett oumbärligt redskap (verktyg) för all äkta vetenskap. Lägg märke till att matematiska modeller inte är matematik utan bara är formulerade med hjälp av matematik.

Observerandet och insamlandet av mätningar, liksom att skapa hypoteser och förutse framtida resultat, kräver ofta stor användning av matematik. Aritmetik, algebra, geometri, trigonometri, matematisk analys och sannolikhetslära är exempelvis alla väsentliga för studier inom fysiken. Lägg märke till ordningsföljden. Aritmentik är den enda som står för sig själv, resten är beroende av alla föregående. Sannolikhetsläran är således den minst absoluta i raden.

Aritmetiken är den mest absoluta och bygger på att 1+1=2 och att 1-1=0. Det finns ett viktigt "men" som måste påpekas. Vi måste komma överens vad tecknen betyder. I Sverige förstår alla att 2+2=4 men om du har varit i Japan så kanske du vet att 二+二=四, vilket betyder samma sak men skrivs annorlunda och uttalas annorlunda. "Två plus två är fyra" heter på japanska "2プラス2は4" (uttal ungefär: ni purasu ni wa yon) Men även i Japan använder man samma symboler som vi i matematiken. I restauranger finner man dock ofta priserna i skyltfönstret skrivna med kanji-tecken.

Huvudsaken här är att 1+1=2 och att 1-1=0 kan betraktas som absolut sanning inom aritmetiken. Sanningshalten av resten av "vetenskaperna" står och faller med det.

Äkta vetenskap

Traditionellt betraktades bara naturvetenskap som äkta vetenskap. Sedan har man stegvis inkluderat medicin, teknik och samhällsvetenskap. Filosofi, humaniora, historia och juridik bygger på deduktion men inte på systematisk empiri. Dessa räknas således inte till naturvetenskaper. Hit hör även evolutionsteorin som utger sig för att vara biologi men i verkligheten är juridik och oftast falsifierad teknik.

Vad betyder ordet "lag"?

Här måste jag flika in att det synnerligen flertydiga ordet "lag" ställer till stora problem. Det uppstår ofta så kallade "ekvivokationer", vilket betyder att två eller flera personer använder samma ord med vitt skilda betydelser.

 • Naturlagar beskriver vad som händer. En sten beslutar sig inte om den vill följa gravitationen eller ej. Den bara faller. En människa kan väl besluta att inte lyda gravitationen, men hon faller ändå.
 • Moraliska lagar är mer eller mindre absoluta. Samhällen kan skenbarligen ändra på moraliska lagar men det blir alltid konsekvenser som man inte råder över. Exempel: Polygami, könsbyte, abort etc.
 • Samhälleliga avtal. Man kan utan att bryta mot naturlagar och morallagar besluta att praktisera vänstertrafik eller högertrafik.
 • Juridiska lagar, föreskrifter och förbud. De omfattar:
  • Föreskrifter om vad man måste göra
  • Förbud om vad man inte får göra
 • Juridiska lagar, påföljder om man trotsar förbud och föreskrifter. Dessa liknar samhälleliga avtal och konflikterar inte sällan med de moraliska lagarna.
 • Subkulturers föreskrifter och förbud.Dessa kan endera skärpa eller förkasta de juridiska lagarna.

Minst 6 olika betydelser av ordet "lag" och om man vill ha en meningsfull diskussion eller kommunikation måste alla deltagare vara tydliga angående vilken betydelse de talar om.

Vetenskapsfilosofi

Karl Popper var en känd, nutida vetenskapsfilosof. Han sade att "ett kriterium för vetenskapliga teorier är att de skall vara falsifierbara". Med andra ord att de ska ge förklaringar och göra förutsägelser som kan prövas, samt att teorin är formulerad så specifikt att den kan motbevisas om den är felaktig. En vetenskaplig teori kan vara mer eller mindre sannolik. Sannolikheten ökar med varje ärligt försök att falsifiera den.

En vetenskaplig teori är empirisk, och alltid öppen för falsifiering om nya bevis läggs fram. Därför presenteras aldrig en vetenskaplig teori som helt säker. Vetenskapsfilosofen Karl Popper gjorde en skarp gräns mellan sanning och säkerhet - han skriver att vetenskaplig kunskap "innehåller sökandet efter sanning", men att det "inte är sökandet efter säkerhet ... All mänsklig kunskap är fallibel, och därför osäker."

Pseudovetenskap

Ett område av studie eller spekulation som ibland påstås vara vetenskap i försök att ge legitimitet det annars inte skulle kunna få, kallas ibland för pseudovetenskap. Exempel på pseudovetenskaper är bland andra astrologi, akupunktur och homeopati för att inte tala om "Christian Science".

Skräpvetenskap

En annan term, skräpvetenskap, avser dåligt utförd vetenskap som utförs utan strikt metodologi, till exempel med brist på falsifierbarhet. Skräpvetenskap används också som en nedsättande beteckning på forskning som drivs av att söka nå ett på förhand uppsatt resultat, som implicerar att forskaren har en egen agenda, exempelvis ideologisk eller politisk, som färgar experiment, metoder och tolkning av resultat, vilka därmed inte blir reproducerbara. Exempel på skräpvetenskap är evolutionsteorin.

Religionens skuld

Sorgligt nog har religiösa grupper kritiserat genuina vetenskapsmän under lång tid - det mest kända exemplet är antagligen då den katolska kyrkan satte astronomen Galileo Galilei i husarrest 1633, efter att han påstått att jorden kretsar kring solen, vilket kyrkan ansåg gick emot deras tro. Om katolska kyrkan hade hållit sig till Sola Scriptura och inte eftersträvat att vara en politisk institution och maktkyrka, hade man inte begått detta synnerligen genanta misstag.

Detta och flera liknande misstag har lett till att genuin kristen tro har kommit i vanrykte. Följden blir att den korrekta sakliga kritik som riktas mot ämnen som evolutionslära, geologi, och naturalism inte tas på allvar.

Rättfärdigad kristen opposition

Bokstavstroende kristna började konfrontera Charles Darwin direkt efter att hans bok Om arternas uppkomst, som introducerade evolutionsläran, släpptes 1859. Enligt evolutionen har människan, liksom alla andra djur på jorden, utvecklats från samma grund under miljarder år, medan Bibeln, om tolkad bokstavligt, säger att arterna uppkom på sex dagar.

Här behövs det en förklaring. Lejon och huskatter är samma "grund-art", samma "slag" med biblisk terminologi. Samma gäller varg, hund, sjakal och dingo. Eller varför inte häst, åsna och sebra. Noa tog med sig två urhästar, två urhundar, två urkatter etc. Han tog inte med sig alla olika sorter som uppstår genom reduktion av arvsmassan genom anpassning till miljön. I Bibeln står det "efter sina slag" (1 Mos. 1:25) Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och markens alla kräldjur efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.  och (1 Mos. 6:19-20) Av allt levande, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara. Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag ska ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. 

Lägg märke till att en Chihuahua och en Grand Danois kan få livsduglig avkomma. Fast man får då hoppas att mamman är en Grand Danois. Jämför gärna Wikipedias Lista på hybrider

Intelligent design

Tron att "arterna" uppkom som de ser ut idag är inte biblisk. Den bibliska tron är att Gud skapade både växter och djur "efter sina slag". Det är detta som kallas kreationism. Under slutet av 1900-talet uppkom även termen intelligent design (förkortat ID) för att beskriva uppfattningen att livet på jorden inte tillkommit enbart genom blind evolution utan att det finns en "intelligent designer" bakom naturlagarnas utformning såväl som livets uppkomst och vissa av dess utvecklingssteg. Till skillnad från kreationismen arbetar inte ID med antagandet att det skulle ha varit en specifik gud som skapat livet, och vissa ID-förespråkare accepterar tanken på gemensamt ursprung.

Evolutionisternas trosbekännelse

Trots detta har många försvarare av evolutionsteorin ansett intelligent design vara en pseudovetenskap, direkt kopplad till kreationismen. Och det sista man vill är en skapare. Som någon sade: Om inte evolutionsläran är sann så måste vi tro på en skapare, och det vill vi ju inte! Därmed bevisade han att evolutionsteorin är en pseudovetenskap.