Universum

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Universum är ett ord som bäst kan översättas till svenska med orden "Ett Ordnat Världsallt".

Etymologi

Det ord som beskriver just ordningen i universum är ordet "kosmos". Vill man använda bibliska termer kan man översätta ordet universum med "skapelsen". Ordet universum är ganska tvetydigt. Beroende på kunskap och livsåskådning finns det tusentals varianter på åsikter hur man skall definiera universum. I många språk används den latinska termen "universum", till och med i tyska språket där man annars tycker om att hitta på egna ord. Lustigt nog heter det "Heelal" på holländska. Det kan översättas till svenska med "Hela Altet" vilket är snarlikt det svenska ordet "Världsallt".

Kosmos

När man använder ordet "Kosmos" brukar man tala om makro-kosmos och mikro-kosmos. Allt eftersom man uppfann bättre metoder att titta på stjärnorna har man upptäckt mer och mer om makro-kosmos. Atom betyder odelbar, för man trodde att atomer var odelbara. Sedan upptäckte man protoner, neutroner och elektroner. Då blev atomerna ganska lika ett solsystem. Men inte heller den modellen av mikro-kosmos höll och i nutid har man allt flera (mängd) och allt mindre (storlek) elementärpartiklar. Den mest omskrivna partikeln just nu är Higgsbosonen (även: Higgspartikeln) som man har satsat miljarder på att "hitta". Den anses i nuvarande läge vara den mest elementära av alla elementärpartiklar och kallas därför på skämt "the godparticle". Det bör noteras att man aldrig kan se dessa elementärpartiklar. Däremot anser man sig kunna se effekterna av krockar mellan dessa partiklar.

Det har spenderats tusentals miljarder kronor på rymdforskning alltså utforskandet av makro-kosmos, kärnfysiken alltså utforskandet av mikro-kosmos och genetisk forskning alltså sökandet efter och manipulerandet av livets byggstenar. Målet för denna forskning är inte att förundras över skapelsens under, och prisa Skaparen, utan att försöka bevisa att det inte finns någon skapare. Man vill bättre förstå universums ursprung, säger man.

Relativitetsteori

I slutet på 1800-talet började man förstå att det finns fysiska fenomen som inte kan förklaras med de tre dimensioner vi använder i geometrin. I början på 1900-talet försökte man beskriva dessa fenomen matematiskt och fann att man måste ta med "en fjärde dimension", nämligen tiden. På svenska kallas den modellen "rumtid". Einstein publicerade sin teori om "Special relativity" 1905 och tio år senare sin "General relativity". Slutsatserna som står sig ännu i dag är att man kan tala om något som på engelska heter "space-time-matter-continuum". På begripligt språk handlar det om att rymd, tid och materia inte kan existera på egen hand. De måste uppstå (skapas) samtidigt för att alls existera, och om en av dessa tre slutar att existera så slutar även de båda andra att existera. Här möts således Bibelns skapelseberättelse och vetenskapen.

Så gott som alla känner till den förenklade versionen av formeln som Einstein presenterade: E=mc2 Vill man uttala formeln så heter det att: Energin är lika med massan gånger ljushastigheten i kvadrat. Hastighet är ju avstånd delat med tid, så i formeln finns alla tre elementen "time-space-matter" med.

Energi och materia är "utbytbara" och energin är oförstörbar. Grunden var lagd för forskning som ledde fram till kärnenergi och atombomber. I den bomb som fälldes över Hiroshima fanns det lite mindre än 1 kilo plutonium. När man lät detta enda kilo plutonium detonera utvecklades en stor mängd energi som ställde till förödelse av tidigare okänd omfattning. Processen kallas "fission" och betyder att materialet (plutonium) splittras till atomer med mindre protoner i kärnan. Hittills har man inte lyckats "behärska" den motsatta processen, "fusion", där mindre atomer saammansmälts till en atom med mer protoner i kärnan. "Fusion" utvecklar mer energi än "fission".

Bibelns fakta

Bibelns första vers meddelar att: "I begynnelsen (tid) skapade Gud himmel (rymd) och jord (materia)."

I (2 Petr. 3:10) talas det om det som kallas Herrens dag: "då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till." Detta sker vid "tidens ände". Det talas även om att det kommer att hända att "ingen tid skall givas mer".

En viktig skillnad mellan evolutionsläran och Guds ord är att evolutionsläran talar om en "Big Bang" som universums början, medan Bibeln talar om en "Big Bang", våldsamt dån, som universums slut.

Följande text ur (Hebreerbrevet 1:10-12) tycks tala om att det nuvarande universum skall ta slut i en ofantlig fusion:  "I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder, du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

All materia i hela universum i en jätte-fusion. Det blir en Big Bang det!

Ett nytt universum

Det finns 5 texter i Bibeln som talar om "nya himlar och en ny jord". Detta sker efter tidens slut. Kanske kan vi kalla det att Gud då skapar ett "eternity-space-time-continuum". Evigheten är nämligen just avsaknad av enkelriktad tid, inte en låååååååång tid. Hur detta kommer att upplevas och fungera kan vi ännu inte göra oss en uppfattning om.