Lag

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Träffordet "Guds bud" länkar till denna sida.

Vad betyder ordet "lag"?

Det synnerligen flertydiga ordet "lag" ställer till stora problem. Det uppstår ofta så kallade "ekvivokationer", vilket betyder att två eller flera personer använder samma ord med vitt skilda betydelser. I "kristna" kretsar haglar ord som gärningslära, lagiskhet och att falla ur nåden. Avogheten mot allt vad bud och lydnad heter har blivit så stor att många tror att det är en större synd att försöka vara lydig än att bara synda på. Låt oss därför se vad odet "lag" kan betyda när någon använder det.

 • Naturlagar beskriver vad som händer. En sten beslutar sig inte om den vill följa gravitationen eller ej. Den bara faller. En människa kan väl besluta att inte lyda gravitationen, men hon faller ändå.
 • Moraliska lagar är mer eller mindre absoluta. Samhällen kan skenbarligen ändra på moraliska lagar men det blir alltid konsekvenser som man inte råder över. Exempel: Polygami, könsbyte, abort etc.
 • Samhälleliga avtal. Man kan utan att bryta mot naturlagar och morallagar besluta att praktisera vänstertrafik eller högertrafik.
 • Juridiska lagar, föreskrifter och förbud. De omfattar:
  • Föreskrifter om vad man måste göra
  • Förbud om vad man inte får göra
 • Juridiska lagar, påföljder om man trotsar förbud och föreskrifter. Dessa liknar samhälleliga avtal och konflikterar inte sällan med de moraliska lagarna.
 • Subkulturers föreskrifter och förbud.Dessa kan endera skärpa eller förkasta de juridiska lagarna.

För kristna tillkommer sedan hela villervallan med det de kallar "Mose lag" utan att skilja på:

 • Guds eviga bud - jfr. moraliska lagar
 • Förbundsavtal - jfr. samhälleliga avtal
 • Straffpåföljder
 • Undervisning
 • Goda råd

Och värst av allt har många fått för sig att lag är motsatsen till nåd. Förvirringen är nära nog total. Nåd är ju något man kan få om man har brutit mot lagen. Logiskt sett finns det varken lagbrott eller nåd om det inte finns någon lag.

Minst 10 olika betydelser av ordet "lag" och om man vill ha en meningsfull diskussion eller kommunikation måste alla deltagare vara tydliga angående vilken betydelse de talar om.

Undervisning

Jag citerar här psalm 1 från både 1917 och SFB15. 1917 års översättninge använder ordet "lag" och SFB använder ordet "undervisning". Grundtextens ord har båda betydelserna plus ledning, goda råd och flera positiva konnotationer som nutida svenskar inte förknippar med ordet "lag".

1917

Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta, utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt. Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.

Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför. Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas församling. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

SFB15

Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.

Sådana är inte de gudlösa, de är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet.

Historia

Adam och Eva fick ett förbud, "inte äta av kunskapens träd". De fick även välsignelse och goda råd: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda."

Judiska teologer brukar tala om de sju lagar som gavs åt Noa. The Seven Laws of Noah (Hebrew: שבע מצוות בני נח‬ Sheva Mitzvot B’nei Noach). På svenska brukar man kalla dem de “Noakidiska lagarna”. (1 "du skall" och 6 "du skall icke".)

 1. Uttala inte utan anledning Guds namn, förbanna inte Gud eller bedriv ockultism
 2. Tillbed inte falska Gudar eller avbilder
 3. Begå inte stöld eller kidnappning
 4. Begå inte mord
 5. Utöva inte sexuellt omoraliska förhållanden
 6. Etablera rättvisa och moraliska domstolar
 7. Ät inte av ett levande djur

Mose fick ta emot de så kallade 10 (bud)orden. En blandning av "du skall" och "du skall icke". Jag vill komplettera med några tankar om de så kallade 10 Guds Bud. För just där börjar oftast diskussionerna som leder till polarisation. Ett litet tips: Läs dessa 10 Guds Bud både i 2 Mos. 20 och i 5 Mos. 5 där det finns en hel del extra förklaringar till buden.

Striden uppstår oftast kring det som vanligtvis kallas “Sabbatsbudet”, men som tekniskt sett lika gärna skulle ha kunnat kallas “Arbetsbudet”.

Jag citerar budet i sin helhet ur (5 Mos. 5:12-15) Håll sabbatsdagen så att du helgar den, så som HERREN, din Gud, har befallt dig. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna, din oxe eller åsna eller något av dina dragdjur, inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar, för att din tjänare och din tjänarinna skall få vila liksom du. Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land, och att HERREN, din Gud, har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har HERREN, din Gud, befallt dig att hålla sabbatsdagen.

Och ur (5 Mos. 6:20-21) När din son i framtiden frågar dig: Vad betyder de vittnesbörd, stadgar och bud som HERREN, vår Gud, har gett er?, då skall du svara honom: Vi var faraos slavar i Egypten, men med stark hand förde HERREN oss ut ur Egypten.

För tänk om, ja bara tänk om, du skulle bli rik. Så rik att du har råd med tjänare. Då skulle du faktiskt kunna glömma hur det var att vara slav. Och då är det gott att Herren bryr sig om främlingen som annars skulle diskrimineras och behandlas som slav.

Buden kan indelas i bud som säger “du skall”, och bud som säger “du skall icke”.

Jag tar det ur 5 Mos. 5 (verserna som nedan) först “du skall icke” buden:

 • 7 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
 • 8 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild
 • 11 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn
 • 17 Du skall inte mörda.
 • 18 Du skall inte begå äktenskapsbrott.
 • 19 Du skall inte stjäla.
 • 20 Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
 • 21 Du skall inte ha begär till din nästas hustru. Du skall inte ha lust till din nästas hus eller hans åker, hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör din nästa.

Det får vi väl inga större menings-skillnader om, utom då att vi kanske är lite blinda för vad avgudar må vara.

Nu kommer jag till “du skall” buden:

 • 16 (Du skall) Hedra din far och din mor, så som HERREN, din Gud, har befallt dig

Va? Bara ett? Men hur går det då med:

 • 12 Håll sabbatsdagen så att du helgar den, så som HERREN, din Gud, har befallt dig.

Tja, låt oss läsa vidare:

 • 13 Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor.

Och då blir det ju 6 gånger mera ett “skall bud”.

Helt fritt läser jag följande: Var inte lat, utan bidra 6 dagar i veckan med ditt arbete. Men bli inte heller girig så att du vill ha mer vinst och glömmer att vila dej, och försummar att ta tid för samvaro med Herren. Och framför allt, bli inte maktlysten och girig så att du idkar rovdrift på dina eventuella anställda. Med andra ord en mycket avancerad arbetslagstiftning som fortfarande inte har genomförts i alla jordens länder. Det finns åtskilliga länder där man tvingas arbeta 12/7 eller vara arbetsös och svälta.

Det uppstår problem när man gör Arbetsbudet till en religiös plikt och kallar det Sabbatsbudet. Jesus sade (Markus 2:27-28) "Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen Herre också över sabbaten."  Som bekant anklagades Jesus ofta för att bryta mot sabbatsbuden.

I Romarbrevet skrev Paulus (Rom .14:5-6) Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. 

Paulus skrev till galaterna (Gal 4:10-11) Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er. 

Hur låter då lagen i Nya Testamentet? Enligt evangelisten Matteus gav Jesus följande svar. (Matt. 22:35-40) En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade: " Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Kanske skulle man kunna kalla detta Kristi Konstitution eller Nya Testamentets Grundlag.