Kyrka

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kyrka är ett ord som inte finns i Bibeln. Skulle det ha funnits i Nya Testamentets koinegrekiska text så skulle det troligen ha kallats "κυριακον" (kyriakon) härlett från "κύριος" (kyrios) som betyder herre. Kyriakon betyder då "tillägnat Herren".

Betydelser

Kyrka kan betyda en byggnad avsedd för gudstjänstfirande, vanligtvis "kristet". Andra religioner har andra namn för sina byggnader t.ex. Tempel, Moské eller Synagoga. Andra namn för sådana byggnader är Basilika, Katedral, Kapell, Möteshus och Rikets sal.

Kyrka används även att betekna "en sekt". Den antikristliga religionen "Mormonism" kallar sin sekt "Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga". När ordet används i bestämd form är det namnet på en sekt som vanligtvis anser att de är den enda grupp som har en helt korrekt teologi. Exempel: Katolska Kyrkan, Svenska Kyrkan. Sådant högmod förekommer dock ofta även i grupper som inte använder ordet kyrka.

Liknande ord i Nya Testamentet

Det koinegrekiska ord som Katolska Kyrkan utgår från när de ger översättningen "kyrka" är ordet “ἐκκλησία” (ecklesia) vilket rätteligen bör översättas med ordet "församling". Därför skall vi även titta op orden för Tempel och ordet Synagoga.

Synagoga

På många ställen i Nya Testamentet står det att någon gick till eller in i en synagoga "συναγωγή". Som exempel kan vi ta som exempel (Matt. 13:53-56) När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev häpna och sade: "Var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas ? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta?" 

I den texten talas det klart och tydligt om en plats eller byggnad där folket samlades. Ordet betyder dock såväl platsen som "församlandet". I den kända texten i (Matt. 18:20) För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. står ordet "συνάγω" (synago). Det ord ur vilket synagoga har bildats. Ordet "συνάγω" består av "συν" (syn) som även finns i en del svenska låneord, t.ex. "synkron" som betyder "sam-tidig". "συν" betyder "sam", "tillsammans" och ordet "άγω" (ago) betyder "att leda" eller "att bringa". Totalt blir således "συνάγω" att bringas samman, alltså samlas, underförstått med gemensam agenda.

Ett exempel där ordet används i betydelsen "sammankomst" finns i (Jakob 2:2) Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 

Den församling, eller församlingslokal man kommer samman i måste inte ha något att göra med judeo-kristen tro. Ett exempel där "συνάγω" handlar om just motsatsen finns i (Apg. 4:26) Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans Smorde. 

I vår tid har dock betydelsen av ordet "synagoga" blivit namnet på den byggnad där judar kommer samman till gudstjänst.

Tempel

Det finns två ord i Nya Testamentet som översätts med ordet "tempel". Dels har vi den byggnad som kallas Tempel eller Templet. Det kallas "ἱερόν" (ungefär: hiron). Den centrala, mest helgade avdelningen i tempelbyggnaden kan kallas "ναός" (naos) den avdelning där andens eller guds närhet anses vara störst, alltså "platsen för andens närvaro" eller "plasten där anden bor/befinner sig".

Därför används ordet "ναός" i följande text ur (1 Kor. 6:18-20) Fly sexuell omoral! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp! 

Jämför även Paulus ord i (Apg. 17:24) Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. 

Ecklesia - ἐκκλησία

Betyder “ἐκκλησία” församling, eller betyder det “kyrka”? Svaret är att det betyder “församling”! Fast samtidigt kan man ju hävda att båda orden betyder samma sak. Frågan är om det är sant.

Församlingen enligt Bibelns text

Med hjälp av följande textcitat ur Bibeln vill jag visa att ordet "ἐκκλησία" används för Guds världsvida församling, specifika lokala församlingar och församlingarna som icke specifierade lokala församlingar. Jag citerar bara några få av alla de texter som finns.

Icke specifierade lokala församlingar

(Apg. 16:5) Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag.

(Apg. 9:31) Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige Andes tröst och förmaning.

(Rom 16:4) De har riskerat sina liv för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. 

Specifika lokala församlingar

(Apg.11:22) Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia.

(Apg. 13:1) I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare: Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus.

(1 Kor.16:19) Församlingarna i Asien hälsar till er. Aquila och Prisca och församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren.

(Filemon 1:1-3) Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och vår broder Timoteus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon, vår syster Appia, vår medkämpe Archippus och församlingen i ditt hus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus. 

Guds världsvida församling

(1 Kor. 15:9) Jag är ju den minste av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.

(Kol. 1:15-18) Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 

Församlingen ett heligt tempel

(Ef. 2:18-22) Genom honom (Jesus) har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj (Guds världsvida församling). Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.

Biblisk Ecklesiologi

Ecklesiologi enligt Wikipedia
Ecklesiologi är ett studium av kyrkan där särskild tyngdpunkt läggs på kyrkosyn, det vill säga tolkning eller praktik gällande kyrkans uppgifter och verksamhet. Ordet ecklesiologi kommer från det grekiska ordet εκκλησία (ecklesia) som betyder församling eller i överförd betydelse kyrka. Ecklesiologi kan översättas som läran om kyrkan.

Ordet “tempel” i (Ef. 2:18-22) är översatt från grekiskans “ναός” (naos), och fastän det inte handlar om en “byggnad” så handlar det om att alla som hör Herren till formar en “boning åt Gud genom Anden“.

Lägg märke till att denna andliga “byggnad” är byggd “på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv“. Petrus är en av Apostlarna och Jesus själv är hörnstenen.

Låt oss jämföra med en text som är väldigt viktig för katoliker, och låt oss läsa den i ljuset av texten ur Efesierbrevet. (Matt. 16:18) Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den.

Skall vi förstå (Matt. 16:18) så att Petrus är klippan på vilken hörnstenen Jesus och de andra apostlarna och profeterna har placerats? Det är ju ungefär den Romersk Katolska tolkningen av texten. Jag vill påstå att den tolkningen inte alls stämmer med texten ur (Ef. 2:18-22).

De Romersk katolska tolkningen haltar för Jesus är klippgrunden och hörnstenen. (1 Kor. 3:11) Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus.

Utan att göra det för långt, eller för invecklat, vill jag nämna något om Petrus “πετρος” och klippa “πετρα” ur (Matt. 16:18). Det är en ordlek.

(Joh. 1:42) Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: “Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas ” – det betyder Petrus.

Kefas är arameiska och betyder “sten”. På grekiska heter Petrus “Petros” vilket även det betyder “sten”. Översättningen skulle lika gärna ha kunnat vara “vilket betyder Sten”. På svenska hette Petrus – Sten Johannesson.

(Rom. 9:33) så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam.

(1 Kor.10:4) och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

Det är väl inte någon som helst tvekan att stenen och klippan här är vår frälsare Jesus Kristus. Därför skall jag våga mej på en parafras av (Matt. 16:18) Jag säger också dig, att du är Petrus (en sten, en byggnadssten), och på hälleberget skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte bli henne övermäktiga.

Kom ihåg texten, två verser tidigare, i (Matt. 16:16) Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” Och Jesus svarade att Petrus hade rätt och på den klippan, det hälleberget, skall församlingen byggas där Petrus (stenen) är en av byggnadsstenarna, tillsammans med de andra apostlarna och profeterna, och där Herren själv är hörnstenen.

Romersk Katolsk Ecklesiologi

Trosbekännelserna ¶ 194
Bland alla trosbekännelser som formulerats har två en särskild ställning i kyrkans liv, nämligen den apostoliska trosbekännelsen, som med rätta kallas så därför att den anses vara en pålitlig sammanfattning av apostlarnas tro. Den är den romerska kyrkans gamla dopbekännelse. Detta förhållande ger den dess stora auktoritet: ”den är den bekännelse, som den romerska kyrkan bevarar, den kyrka där Petrus, den främste bland apostlarna, har haft sin lärostol, och dit han har fört den gemensamma tron”. Enligt: Ambrosius, Explanatio symboli, 7: CSEL 73, 10 (PL 17, 1196).

Jag hänvisar till Katolska Kyrkans Katekes

Konsekvensen av RKK's tolkning blir att Gud Fadern gjorde Petrus till den klippa (klippgrund) som han behövde för att lägga "hörnstenen Jesus" och de "mindre apostlarna" på och därmed bygga det "tempel", Församlingen (Kyrkan), vars huvud är Kristus.

Se nu vad Petrus själv skrev i (1 Petr. 2:4-10) Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Se även

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer