Apostlarna

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Apostel kommer av grekiskans απόστολος (uttal: apostolos) och är härlett från verbet ἀποστέλλω (uttal: apostello) "jag sänder ut". En apostel är en budbärare, ett sändebud, en ambassadör.

Aposteln Jesus Kristus

Med biblisk terminologi kan vi tala om "Aposteln", stor bokstav singularis bestämd form, (Hebr. 3:1) Därför, ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel (αποστολον) och överstepräst som vi bekänner oss till.  Alltså Jesus Kristus, vår Herre.

Apostlarna, de tolv

Sedan har vi "Apostlarna", stor bokstav pluralis bestämd form, (Matt. 10:2-8) 

Detta är namnen på de tolv apostlarna (αποστολων): först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, sedan Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, Filippus och Bartolomeus, Tomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfeus son, och Taddeus, Simon seloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa tolv sände (απεστειλεν) Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.

Vi vet att Mattias utvaldes till Apostel i Judas Iskariot ställe. (Apg. 1:20-26) 

Hjälpapostlarna

Efter en tid utsåg de tolv Apostlarna sju "hjälp-apostlar". (Apg. 6:3-6) Nej, bröder, utse (se not om ἐπισκέπτομαι) sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst." Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige Ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiokia. Man förde fram dem inför apostlarna, som bad och lade händerna på dem. 

NOT: ἐπισκέπτομαι (uttal: episkeptomai) är ett verb som är konstruerat av ἐπι och σκοπός. Om man i stället konstruerar ett substantiv får man ἐπίσκοπος (uttal: episkopos) i somliga översättningar återgivet som "biskop" och i andra "församlingsledare", "församlingsföreståndare".

Vi kan således kalla dessa "apostlabiskopar" eller "hjälpapostlar". Vi får veta att även dessa blev utrustade med de gåvor som tillhör en apostel. (Apg. 8:5-8) Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde: från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. 

Hedningarnas Apostel

Sedan utvalde Herren ännu en Apostel, kallad hedningarnas apostel. Paulus skrev ofta som inledning på sina brev: "Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel" och det står skrivet om honom att (Apg. 19:11-12) Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. 

Vi ett tillfälle legitimerade Paulus sig själv på följande sätt. (2 Kor. 12:12) Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar. 

Konsekvenser

Låt oss summera detta. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus och de andra apostlarnas händer. Paulus säger att detta är under som "kännetecknar" en apostel. Han talar om Herrens egna utsända Apostlar. Om nu Andersson och Petterson utropar sig själva eller varandra till apostlar i någon församling så medför det inte att de kan göra under eller lägga till några uppenbarelser till Guds ord. Om detta vore fallet så skulle dylika under inte längre vara ovanliga och tecknen skulle inte vara en legitimation för en Herrens äkta apostel.

Nutida apostlar

Men det finns även apostlar med liten bokstav. (2 Kor. 8:23) Titus är min vän och medarbetare hos er, och våra andra bröder är församlingarnas sändebud (αποστολοι) till Kristi ära.

Den sortens apostlar finns  fortfarande och det är inte alls fel att kalla en missionär som går ut till ett land som ännu inte har hört evangelium för apostel. Under förutsättning att den missionären är kristustrogen kan det mycket väl hända att han leds av Den Helige Ande och uppmanas att använda en specifik gåva som ges så att den kan bli till nytta. Exempel på sådana gåvor ges i (1 Kor. 12). Notera att dessa gåvor inte leder till ämbeten. Ingen blir "Apostel" med stor bokstav eller "Profet" som i Gamla Testamentet. Ingen får mandatet att ända på något i Guds Ord. Ingen får ändra på den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga (Judas 1:3)

Olika sorters apostlar

Vi har således:

  • Aposteln Jesus Kristus
  • Apostlarna, de tolv
  • Hjälp-Apostlarna, de sju
  • Hedningarnas Apostel Paulus
  • apostar med liten bokstav

För "de tolv" var kravet att de måste ha varit med personligen från Jesu dop till och med hans himmelsfärd. (Apg. 1:21-22) Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss."  De sju valdes och utsändes av dessa.

Paulus fick vara med om en unik upplevelse. Han berättar själv. (2 Kor. 12:2-4) Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. Jag vet att den mannen – om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet – blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. 

Varning får falska apostlar

Lägg märke till skillnaden mellan Paulus sätt att berätta detta och och nutida "himlaturisters" skryt. Och låt oss inte glömma den stränga varning som Paulus uttalar i (Gal. 1:6-10) Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.