Andlig krigsföring

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Andlig krigsföring brukar trosförkunnelsens anhängare kalla det när de förbannar demoner och härjar med onda andar. Muslimer kallar det jihad. Här skall jag bara ta upp de kristliga varianterna av "andlig krigsföring".

Vapenrustningen

I Paulus brev till Efesierna får vi reda på att vi som kristustrogna behöver en vapenrustning. Vi manas att ta på oss hela Guds vapenrustning, inte bara ett eget val av vapen, för att vi skall bli starka i Herren och i hans väldiga kraft(Ef. 6:10-18)

Paulus understryker att: "Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så låt oss titta närmare på de vapen han räknar upp.

Han talar om "sanningens bälte", "rättfärdighetens pansar", "beredvillighetens skor", "trons sköld", "frälsningens hjälm" och "Andens svärd".

Sanningens bälte

Onekligen bra att man inte tappar byxorna mitt i striden och står där med rumpan bar. Men vad innebär då detta när vi talar om "andlig strid"? Jo, vare sig vi behöver stå till svars för vår tro, eller vill vittna om evangelium, så skall vi inte hyckla vad gäller vår egen fromhet, eller skuld. Inte heller skall vi förtiga något eller lägga till något till frälsningens evangelium.

Rättfärdighetens pansar

Den som ber att få ta emot frälsningens nåd, bekänner att han är en syndare som vill vända om från syndens väg, låter döpa sig till Kristus får ta emot Anden som gåva och blir förklarad rättfärdig. Han blir iklädd "rättfärdighetens pansar" som skyddar mot anfall uitfrån.

Men om han faller för frestelser uppstår det sprickor i rättfärdighetens pansar. Dessa sprickor måste repareras.

Beredvillighetens skor

Jag låter Jesu bror Jakob förklara vad dessa skor innebär (Jakob 1:19-22) Detta vet ni, mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede, för en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Sedan måste jag påpeka att 1917 och SFB inte har gjort en ordagrann översättning av EF. 6:15. SFB meddelar: "den beredskap som fridens evangelium ger"; vilket kan tolkas passivt. Reformationsbiblen meddelar: "beredskap för fridens evangelium"; vilket anger att det handlar om att leva i enlighet med fridens evangelium.

(Hebr. 12:10-17) Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt, men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg, men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. 

Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den haltande foten inte går ur led utan i stället blir frisk. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. 

Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Se till att ingen är sexuellt omoralisk eller oandlig som Esau, som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat. Ni vet att när han sedan ändå ville ärva välsignelsen blev han avvisad. Han fann ingen möjlighet att ändra sig, trots att han sökte välsignelsen under tårar. 

Uttrycket "oandlig" måste förklaras. Reformationsbiblen och 1917 översätter det med "ohelig". KJV talar om "profane" alltså profan på svenska, det vill säga en världslig person som inte bryr sig om det som är heligt. Good News Bible skriver "unspiritual" vilket leder tanken till spiritualitet. Det koine-grekiska ordet i grundtexten är βέβηλος (uttal: bebēlos) som betyder just "profan" är härlett från ordet βάσις (uttal: basis) som betyder fot. Ordet används i Apg. 3:7 Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. 

Beredvillighetens skor handlar således om att leva ett liv helt i enlighet med "fridens evangelium". Det handlar om vårt liv 24/7 efter att vi har blivit förklarade rättfärdiga.

Trons sköld

Detta är ännu en text som bevisar att det bibliska ordet "tro" inte handlar om någon "mental prestation". Trons sköld nämns i samband med "att släcka den ondes alla brinnande pilar". Det är uppenbart att trons sköld består av klippfast förtroende för Herren Jesus Kristus i samband med oklanderlig trohet till honom.

Den ondes brinnande pilar kan vara anklagelser för våra synder och misslyckanden, men de kan även vara frestelser att ge vika för våra begärelser, ja även missmod och bitterhet på grund av prövningar. Ja, allt som kan leda oss till att tvivla på Herren och att tumma på vår trohet. Därför skriver Paulus: "Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden."

Frälsningens hjälm

Min tolkning är att frälsningens hjälm är en bild på det som kallas helgelse. Hjälmen är det sista man tar på sig efter att ha iklätt sig resten av rustningen. Och när man är fullt rustad har man möjligheten att använda Andens svärd.

Andens svärd

Andens svärd är det enda "vapen" som finns med i uppräkningen. Ett svärd kan användas både defensivt och offensivt. Resten av vapenrustningen är klart och tydligt avsedd att vara defensiv, alltså till vårt skydd och försvar. Andens svärd är Guds ord men då måste vi även komma ihåg vad Aposteln Johannes skrev i (Joh. 1:1-3,14) I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. --- Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.

Den som vill använda Andens svärd måste förstå att man varken kan eller får göra det utan resten av Guds vapenrustning. (Hebr. 4:12) Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.

Man kan skada både sig själv och andra ordentligt om Sanningens Andes svärd hanteras ovarsamt! 

Offensiv andlig strid

Offensiv andlig krigsföring handlar inte om att förbanna demoner och härja med onda andar. Både Aposteln Petrus och Jesu halvbror Judas varnar strängt och allvarligt mot detta. Läs nu följande långa citat noggrannt och se hur det kommer sig att somliga härjar med onda andar och vad resultatet blir. Jag delar upp texten i stycken och kommenterar efter varje stycke.

(Judas 1:3-13)

Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Gudlösa, profana människor som inte bryr sig om den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. De förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Även om ni redan känner till allt, vill jag påminna er om hur Herren först frälste sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Inte alls populärt och sökarvänligt att påpeka det som faktiskt står om att kasta sig ut i sexuell omoral och följa onaturliga begär. Den ena skandalen efter den andra drabbar "fantastiska apostlar" i religiösa organisationer och institutioner. Är detta en tillfällighet? Ingen av oss är ju perfekt! Eller har Paulus rätt i Romarbrevets första kapitel när han skriver: "Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. .... Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar .... Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra." Judas säger att vi bör bry oss om de varnande exempel han ger.

Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. De föraktar Herren och hånar höga makter. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig." Dessa däremot hånar vad de inte känner till, och vad de likt oförnuftiga djur förstår av naturen, det fördärvar de sig själva med.

De förbannar demoner och härjar med onda andar! De jämförs med oförnuftiga djur som fördärvar sig själva.

Ve dem! De har gått in på Kains väg, de har kastat sig ut i Bileams villfarelse mot betalning, de har gjort uppror som Kora och gått under. De är skamfläckar vid era kärleksmåltider där de utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan regn som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt när hösten är inne, dubbelt döda och uppryckta med rötterna. De är vilda havsvågor som skummar med sina skändligheter, de är irrande stjärnor som har det svarta mörkret att vänta för evigt. 

Man blir ofta stämplad som kärlekslös och hotas förbannelse och dom när man påpekar villoläror och villolärare, men lägg märke till deras destination!

Aposteln Petrus skrev precis samma sak, nästa ordagrannt i suitt andra brevs andra kapitel. Jag skall inte citera hela kapitlet, bara några få verser.

(2 Petr. 2:1-4) Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte. Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen. 

(2Pe 2:9-15) Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag. Det gäller särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att håna höga makter, medan änglar som står högre i makt och styrka inte uttalar några hånfulla domar mot dem inför Herren. Dessa som hånar vad de inte känner till är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fångas och dödas. De är fördärvade och hamnar därför i fördärvet, där de får lönen för sin orättfärdighet. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen, de är smutsfläckar och skamfläckar där de i sina lustar frossar och festar tillsammans med er. De har ögon fulla av otrohet och kan inte få nog av synd. De lockar till sig ostadiga själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och gått vilse, de följer samma väg som Bileam, Beors son, som älskade orättfärdighetens lön. 

De förbannar demoner och härjar med onda andar! De jämförs med oförnuftiga djur som fördärvar sig själva. De har slagit in på den ondes väg och deras dom väntar på dem.

Behövs det sägas något mer angående offensiv andlig krigsföring som går ut på att förbanna demoner och härja med onda andar?

Specifika mandat

Herren kan ge specifika mandat åt dem han vill. Det finns exempel på detta i både Gamla Testamentet och Nya Testamentet. I Gamla Testamentet står det vid 62 tillfällen att "Herrens ord kom till" någon människa och gav uppdraget att tala eller handla eller utföra kraftgärningar. Jag skall nämna några exempel från Nya Testamentet.

(Lukas 9:1-2) Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka 

(Lukas 10:1-3,17-20) Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. --- De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen." 

(Mat 28:16-20) De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." 

Paulus rasar mot falska apostlar. (2 Kor. 12:11-12) Jag har blivit en dåre. Ni har tvingat mig till det. Egentligen borde ni ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa "superapostlar", även om jag ingenting är. Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar. 

Man bör nog stå stadigt i beredvillighetens skor och ha på sig hela Guds vapenrustning innan man inbillar sig att man har fått ett specialuppdrag av Gud så att man kan gå ut och härja med onda andar och demoner.